การศึกษาวิศวกรรมอาหารทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมี รวมถึงวิจัยและพัฒนา ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิตชนิดใหม่ คำนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมี เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ตลอดจนคำนวณและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภัย และการกำจัดของเสีย ทั้งในการผลิต การใช้ การเก็บ การขนส่ง/เคลื่อนย้าย และการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเคมีทั่วไป แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมอาหาร ประมาณ 3 – 4 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอาหาร เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง สามารถผลิตบุคลากรได้เพียงไม่เกินปีละ 20 คน รัฐบาลต้องการให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารของประชาคมโลก จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลทั่วประเทศ วิศวกรอาหารจึงจำเป็นต่อวงการอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมและราคา ตลอดทั้งขนาดที่สอดคล้องกับการผลิตสินค้าต่างๆ ของชุมชน เพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องจักขนาดใหญ่ราคาแพง เช่น เครื่องทอดสูญญากาศ เครื่องกลั่นสุราแช่ขนาดเล็ก เครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตไวน์ เป็นต้น

ผู้ประกอบอาชีพนี้ที่เป็นเพศชายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค แต่ถ้าเป็นเพศหญิงมักพึงพอใจที่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑลมากกว่า ดังนั้น ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้จึงมีโอกาสเลือกที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งได้ เช่น โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่เยือกแข็ง โรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ที่ผลิตไส้กรอก โรงงานผัก ผลไม้อบแห้ง โรงงานขนมปัง คุ้กกี้ และอาหารขบเคี้ยว ตลอดจนโรงงานผลิตภัณฑ์นม และโรงงานเครื่องดื่มต่างๆ

Posted in การศึกษา

ทักษะและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และระบบแม่เหล็กไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ของใช้ในห้องครัวไปจนถึงในยานอวกาศ เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, แผงวงจร และนาโนเทคโนโลยี ถ้าต่อไปโลกของเราเต็มไปด้วยหุ่นยนต์เมื่อใด เมื่อนั้นวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพียงความหวังเดียวของโลกยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไมได้ เช่นเดียวกับการเรียนในวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป คุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาพื้นฐานหลัก จึงทำให้โดยทั่วไปแล้วนักเรียนที่จบจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงสามารถเข้าไปทำงานได้ในทุกยุคทุกสมัยที่แม้มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, ระบบโทรคมนาคม, ตลาด e-commerce และนาโนเทคโนโลยี

ทักษะที่ได้รับ
วิศวกรรมไฟฟ้าจะช่วยคุณให้ได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์มากมายที่จำเป็นต่อโลกของวิศวกรรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆด้วย คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้เฉพาะทาง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานกลุ่ม, การสื่อสาร, การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณจะต้องสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และหาวิธีการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะที่ถูกสอนทั้งทางวิศวกรรมและนอกเหนือ เช่น ไฟแนนซ์, คอมพิวเตอร์และการจัดการ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนักเรียนที่จะเรียนสาขานี้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์, การแก้ไขปัญหาและทักษะทางคอมพิวเตอร์

เส้นทางการทำงาน
ผู้ที่จบวิศวกรรมไฟฟ้านั้น สามารถทำงานได้หลากหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมการออกอากาศ, วิศวกรควบคุมอุปกรณ์, ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายขาย, นักบัญชี รวมไปถึงนักพัฒนาระบบ โดยสายงานหลักของสาขานี้จะเน้นอยู่ที่ สายงานด้านยานยนต์, อวกาศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือสื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิต

นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในสายงานด้านโครงสร้าง, ระบบความปลอดภัยและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆที่ต้องการระบบการทำงานที่ถูกต้องและโครงสร้างที่เหมาะสม เนื่องจากวิศวกรรมเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยส่วนมากจึงมีการเปิดสาขานี้ แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็จำเป็นต้องมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครหรือสนใจนั้นมีห้องทดลองรวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นไว้คอยรองรับหรือไม่ เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างมากในการเรียนสาขานี้

Posted in การศึกษา Tagged

ความสำคัญในการจัดหาวิศวกรความปลอดภัยที่มีคุณภาพ

ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย และมีผลทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยมีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม งานในโรงงานมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญสูง สามารถจำแนกแยกแยะประเภท ของอันตรายและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี และสามารถทำการวิเคราะห์ขบวนการผลิตต่างๆ พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่คนงานนั้นทำงานอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังต้องสามารถบ่งชี้ถึงสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนสภาวะทางด้านร่างกาย และจิตใจของพนักงาน ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีด้วย

วิศวกรรมความปลอดภัย เป็นวิชาการที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์กระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับคน เครื่องจักร องค์การ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบ การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง การแปรรูป การบริการ ฯลฯ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย การผลิต การติดตั้ง ขั้นตอนและวิธีการทำงานต่างๆ การจัดเก็บ การส่งมอบและบำรุงรักษา การป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ การมีจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและภัยจากสารเคมี ตลอดจนถึงการประเมินความเสี่ยง ของอันตรายที่เกิดขึ้นในการพัฒนาด้านต่างๆ

ความปลอดภัยหรือการควบคุมความสูญเสีย เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ แนวความคิด โดยเน้นถึงการพัฒนาและการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปควบคู่กันในการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารทุกระดับขององค์การ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงหัวหน้างาน โดยรับผิดชอบในด้านการฝึกอบรม แนะนำ ประเมินผล และการสร้างเสริมความปลอดภัยในที่ทำงาน

บทบาทที่สำคัญของวิศวกรความปลอดภัย

1. เป็นที่ปรึกษา และแนะนำผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
2. จัดอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3. เป็นผู้สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
4. จัดทำสถิติอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บและรายงาน
5. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
6. มีการจัดเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆให้อยู่ในมาตรฐาน
7. มีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์หรือร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของหน่วยงานอื่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Posted in การศึกษา Tagged

การวิเคราะห์และจัดการกับวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

วิศวกรรมไฟฟ้านั้นประกอบไปด้วยสาขามากมาย แต่ทุกสาขาจะมีจุดร่วมคือ จะมีความเกี่ยวพันกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บางสาขานั้นจะมีการใช้งานสมการของแมกซ์เวลล์โดยตรง ในการทำงานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ บางสาขาก็ทำงานเกี่ยวกับการผลิตและส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้า บางสาขาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดการกับสัญญาณไฟฟ้า ทั้งนี้จะรวมถึงแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี การประยุกต์ใช้งาน และ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องไฟฟ้ากำลัง เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต การส่ง และ การจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่โรงงานผลิตไฟฟ้า ส่งกำลังผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ไปยังผู้บริโภคทั้งที่เป็นอุตสาหกรรม แหล่งธุรกิจ และ บ้านเรือนที่พักอาศัยสาขานี้จะเกี่ยวพันกับทั้ง โครงข่ายสายส่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้า ที่ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าที่ศักย์ไฟฟ้าตามบ้านมาก ตั้งแต่หลายพันโวลต์ จนถึง หลายแสนโวลต์ และส่งกำลังหลายล้านวัตต์

ทุกวันนี้ สาขานี้ยังรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ ของไฟฟ้ากำลังอีกด้วย ทั้งการวิเคราะห์และคาดหมายปริมาณการบริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า รูปแบบโครงสร้างเสรีในการซื้อขายกำลังไฟฟ้าสาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์นี้ เดิมทีเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และ ทดสอบวงจรไฟฟ้า ซึ่งสร้างจากอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตั้งแต่หลอดสูญญากาศ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวดเหนี่ยวนำ จนถึง อุปกรณ์จากสารกึ่งตัวนำเช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ อื่นๆ เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น เป็นวงจรรับวิทยุ วงจรเครื่องขยายเสียง ถือเริ่มจากการประดิษฐ์หลอดสูญญากาศ Audion ในปี ค.ศ. 1907 ในปัจจุบันวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากนั้นจะอยู่ในรูป ที่เรียกว่า วงจรรวม ซึ่งวงจรทั้งหมดนั้นจะถูกสร้างอยู่บนแผ่นสารกึ่งตัวนำ เรียก ชิพการออกแบบวงจรรวมนี้ นอกจากการออกแบบตัววงจรแล้ว ยังรวมไปถึงการแปลงแผนภูมิวงจรให้อยู่ในรูปแผนภูมิเพื่อการสร้างบนแผ่นสารกึ่งตัวนำ กระบวนการในการผลิต วงจรรวมก็เป็นสาขาย่อยหนึ่งที่สำคัญในปัจจุบัน เนื่องมาจากเทคโนโลยีในการผลิตนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ในขนาดที่เล็กมากเป็น ไมโครเมตร หรือ นาโนเมตร  นอกจากนั้นเทคโนโลยีนี้ยังเกี่ยวข้องเทคโนโลยีร่วมระหว่างสาขาไฟฟ้าและ เครื่องกล คือ ไมโครเทคโนโลยีซึ่งเป็นการออกแบบอุปกรณ์กลไกขนาดไมโครเมตร ในวงจรรวม

Posted in การศึกษา

ความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

บุคคลที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เราจะเรียกว่าวิศวกร ( engineer) วิศวกรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเหมือนนักวิทยาศาสตร์แต่แตกต่างกันที่ นักวิทยาศาสตร์(scientist) ใช้ความรู้พื้นฐานดังกล่าวหาความรู้ใหม่ๆ แต่วิศวกรประยุกต์ความรู้นี้ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ โครงสร้างและกระบวนการต่างๆ หรือกล่าวอืกนัยหนึ่งว่า นักวิทยาศาสตร์มุ่งแสวงหาความรู้แต่วิศวกรมุ่งที่จะทำงาน

ความสำคัญของวิศวกรรมศาสตร์ มนุษย์อาศัยวิศวกรรมศาสตร์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตและอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ เช่นความรวดเร็วในการเดินทาง โลกเหมือนแคบลง รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น

วิศวกรรมศาสตร์สาขาหลัก
ทุกสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีความรู้ พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น เวกเตอร์ พิชคณิต แคลคูรัส และ พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน ความร้อน การสั่นสะเทือน คลื่น กลศาสตร์ของไหล องค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า การสะท้อนการหันเหของแสง ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคส์พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี เช่น ปริมาณความสัมพันธ์ทางเคมี พื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และทรานซิชั่น เป็นต้น
วิศวกรรมศาสตร์สาขาหลัก แบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ

- วิศวกรรมโยธา (Civil engineer) เป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุด เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่นบ้าน อาคาร โรงงาน สะพาน เขื่อน สนามบิน การศึกษาในวิศวกรรมโยธา เพื่อการออกแบบ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินและหิน และระบบสาธารณูปโภคของประเทศ การคมนาคม การบริหารการก่อสร้าง
- วิศวกรรมเครื่องกล (mechanical engineer) เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล และกระบวนการทางเครื่องกลเช่น การผลิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน โดยมีเนื้อหา เช่น การเขียนแบบวิศวกรรม การฝึกงานโรงงานกลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของไหล การเปลี่ยนรูปพลังงาน อุณหพลศาสตร์ การออกแบบระบบทางความร้อน การสั่นเชิงกล การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและปรับอากาศ การเผาไหม้ การออกแบบเครื่องจักร วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโรงต้นกำลัง ระบบควบคุม เป็นต้น
- วิศวกรรมไฟฟ้า (electrical engineering) เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ วงจร และระบบไฟฟ้า มีเนื้อหาวิชา เช่น วงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์การทำงาน การออกแบบระบบต่างๆ ทางด้านควบคุม สื่อสาร อิเลคทรอนิคส์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ สื่อสาร การแพทย์ เกษตร เป็นต้น
- วิศวกรรมเคมี (chemical engineering) เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม มีเนื้อหาวิชา การศึกษาออกแบบอุปกรณ์และโรงงาน กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี การควบคุมปฏิกรณ์เคมีและกระบวนการ การเดินหน่วยปฏิบัติการ การคำนวณดุลมวลและพลังงาน ตลอดจนเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เป็นต้น
- วิศวอุตสาหการ (industrial engineering) เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรม ออกแบบ การวางแผน ควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีต้นทุนต่ำ มีเนื้อหาวิชา เช่น วัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมการซ่อมบำรุง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิจัยการดำเนินงาน และการศึกษาการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

Posted in การศึกษา Tagged