ความสำคัญในการจัดหาวิศวกรความปลอดภัยที่มีคุณภาพ

ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย และมีผลทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยมีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม งานในโรงงานมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญสูง สามารถจำแนกแยกแยะประเภท ของอันตรายและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี และสามารถทำการวิเคราะห์ขบวนการผลิตต่างๆ พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่คนงานนั้นทำงานอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังต้องสามารถบ่งชี้ถึงสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนสภาวะทางด้านร่างกาย และจิตใจของพนักงาน ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีด้วย

วิศวกรรมความปลอดภัย เป็นวิชาการที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์กระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับคน เครื่องจักร องค์การ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบ การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง การแปรรูป การบริการ ฯลฯ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย การผลิต การติดตั้ง ขั้นตอนและวิธีการทำงานต่างๆ การจัดเก็บ การส่งมอบและบำรุงรักษา การป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ การมีจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและภัยจากสารเคมี ตลอดจนถึงการประเมินความเสี่ยง ของอันตรายที่เกิดขึ้นในการพัฒนาด้านต่างๆ

ความปลอดภัยหรือการควบคุมความสูญเสีย เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ แนวความคิด โดยเน้นถึงการพัฒนาและการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปควบคู่กันในการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารทุกระดับขององค์การ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงหัวหน้างาน โดยรับผิดชอบในด้านการฝึกอบรม แนะนำ ประเมินผล และการสร้างเสริมความปลอดภัยในที่ทำงาน

บทบาทที่สำคัญของวิศวกรความปลอดภัย

1. เป็นที่ปรึกษา และแนะนำผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
2. จัดอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3. เป็นผู้สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
4. จัดทำสถิติอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บและรายงาน
5. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
6. มีการจัดเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆให้อยู่ในมาตรฐาน
7. มีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์หรือร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของหน่วยงานอื่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Posted in การศึกษา Tagged

การวิเคราะห์และจัดการกับวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

วิศวกรรมไฟฟ้านั้นประกอบไปด้วยสาขามากมาย แต่ทุกสาขาจะมีจุดร่วมคือ จะมีความเกี่ยวพันกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บางสาขานั้นจะมีการใช้งานสมการของแมกซ์เวลล์โดยตรง ในการทำงานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ บางสาขาก็ทำงานเกี่ยวกับการผลิตและส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้า บางสาขาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดการกับสัญญาณไฟฟ้า ทั้งนี้จะรวมถึงแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี การประยุกต์ใช้งาน และ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องไฟฟ้ากำลัง เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต การส่ง และ การจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่โรงงานผลิตไฟฟ้า ส่งกำลังผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ไปยังผู้บริโภคทั้งที่เป็นอุตสาหกรรม แหล่งธุรกิจ และ บ้านเรือนที่พักอาศัยสาขานี้จะเกี่ยวพันกับทั้ง โครงข่ายสายส่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้า ที่ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าที่ศักย์ไฟฟ้าตามบ้านมาก ตั้งแต่หลายพันโวลต์ จนถึง หลายแสนโวลต์ และส่งกำลังหลายล้านวัตต์

ทุกวันนี้ สาขานี้ยังรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ ของไฟฟ้ากำลังอีกด้วย ทั้งการวิเคราะห์และคาดหมายปริมาณการบริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า รูปแบบโครงสร้างเสรีในการซื้อขายกำลังไฟฟ้าสาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์นี้ เดิมทีเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และ ทดสอบวงจรไฟฟ้า ซึ่งสร้างจากอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตั้งแต่หลอดสูญญากาศ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวดเหนี่ยวนำ จนถึง อุปกรณ์จากสารกึ่งตัวนำเช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ อื่นๆ เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น เป็นวงจรรับวิทยุ วงจรเครื่องขยายเสียง ถือเริ่มจากการประดิษฐ์หลอดสูญญากาศ Audion ในปี ค.ศ. 1907 ในปัจจุบันวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากนั้นจะอยู่ในรูป ที่เรียกว่า วงจรรวม ซึ่งวงจรทั้งหมดนั้นจะถูกสร้างอยู่บนแผ่นสารกึ่งตัวนำ เรียก ชิพการออกแบบวงจรรวมนี้ นอกจากการออกแบบตัววงจรแล้ว ยังรวมไปถึงการแปลงแผนภูมิวงจรให้อยู่ในรูปแผนภูมิเพื่อการสร้างบนแผ่นสารกึ่งตัวนำ กระบวนการในการผลิต วงจรรวมก็เป็นสาขาย่อยหนึ่งที่สำคัญในปัจจุบัน เนื่องมาจากเทคโนโลยีในการผลิตนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ในขนาดที่เล็กมากเป็น ไมโครเมตร หรือ นาโนเมตร  นอกจากนั้นเทคโนโลยีนี้ยังเกี่ยวข้องเทคโนโลยีร่วมระหว่างสาขาไฟฟ้าและ เครื่องกล คือ ไมโครเทคโนโลยีซึ่งเป็นการออกแบบอุปกรณ์กลไกขนาดไมโครเมตร ในวงจรรวม

Posted in การศึกษา

ความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

บุคคลที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เราจะเรียกว่าวิศวกร ( engineer) วิศวกรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเหมือนนักวิทยาศาสตร์แต่แตกต่างกันที่ นักวิทยาศาสตร์(scientist) ใช้ความรู้พื้นฐานดังกล่าวหาความรู้ใหม่ๆ แต่วิศวกรประยุกต์ความรู้นี้ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ โครงสร้างและกระบวนการต่างๆ หรือกล่าวอืกนัยหนึ่งว่า นักวิทยาศาสตร์มุ่งแสวงหาความรู้แต่วิศวกรมุ่งที่จะทำงาน

ความสำคัญของวิศวกรรมศาสตร์ มนุษย์อาศัยวิศวกรรมศาสตร์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตและอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ เช่นความรวดเร็วในการเดินทาง โลกเหมือนแคบลง รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น

วิศวกรรมศาสตร์สาขาหลัก
ทุกสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีความรู้ พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น เวกเตอร์ พิชคณิต แคลคูรัส และ พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน ความร้อน การสั่นสะเทือน คลื่น กลศาสตร์ของไหล องค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า การสะท้อนการหันเหของแสง ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคส์พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี เช่น ปริมาณความสัมพันธ์ทางเคมี พื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และทรานซิชั่น เป็นต้น
วิศวกรรมศาสตร์สาขาหลัก แบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ

- วิศวกรรมโยธา (Civil engineer) เป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุด เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่นบ้าน อาคาร โรงงาน สะพาน เขื่อน สนามบิน การศึกษาในวิศวกรรมโยธา เพื่อการออกแบบ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินและหิน และระบบสาธารณูปโภคของประเทศ การคมนาคม การบริหารการก่อสร้าง
- วิศวกรรมเครื่องกล (mechanical engineer) เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล และกระบวนการทางเครื่องกลเช่น การผลิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน โดยมีเนื้อหา เช่น การเขียนแบบวิศวกรรม การฝึกงานโรงงานกลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของไหล การเปลี่ยนรูปพลังงาน อุณหพลศาสตร์ การออกแบบระบบทางความร้อน การสั่นเชิงกล การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและปรับอากาศ การเผาไหม้ การออกแบบเครื่องจักร วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโรงต้นกำลัง ระบบควบคุม เป็นต้น
- วิศวกรรมไฟฟ้า (electrical engineering) เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ วงจร และระบบไฟฟ้า มีเนื้อหาวิชา เช่น วงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์การทำงาน การออกแบบระบบต่างๆ ทางด้านควบคุม สื่อสาร อิเลคทรอนิคส์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ สื่อสาร การแพทย์ เกษตร เป็นต้น
- วิศวกรรมเคมี (chemical engineering) เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม มีเนื้อหาวิชา การศึกษาออกแบบอุปกรณ์และโรงงาน กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี การควบคุมปฏิกรณ์เคมีและกระบวนการ การเดินหน่วยปฏิบัติการ การคำนวณดุลมวลและพลังงาน ตลอดจนเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เป็นต้น
- วิศวอุตสาหการ (industrial engineering) เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรม ออกแบบ การวางแผน ควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีต้นทุนต่ำ มีเนื้อหาวิชา เช่น วัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมการซ่อมบำรุง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิจัยการดำเนินงาน และการศึกษาการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

Posted in การศึกษา Tagged

ความรู้ด้านวิศวกรรมและการพัฒนาระบบต่างๆของวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิต ตั้งแต่การเริ่มเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์เป็นต้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาสตร์ที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการวิศวกรรมที่จะควบคุมและดำเนินการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลได้ และ สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดพร้อมสาเหตุได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ตั้งแต่อยู่ในระหว่างการผลิตได้อีกทั้งยังมีการทบทวนและตรวจสอบ

ในแง่ของศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหนึ่งในห้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือ การประยุกต์ใช้ระบบ กฎเกณฑ์ การเข้าถึงซึ่งสามารถวัดประเมินได้ในการพัฒนา การปฏิบัติการ และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และในการศึกษาสิ่งเหล่านี้ ก็คือการประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมมาจัดการกับซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นแห่งแรก คือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อตกลงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในการประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์นาโต ที่จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1968 และได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ “วิกฤติการณ์ซอฟต์แวร์” ในขณะนั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ก็ได้กลายมาเป็นศาสตร์และแขนงของการศึกษาเฉพาะ ในการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีราคาถูกลงเป็นที่ยอมรับได้ ดูแลรักษาได้ง่าย และพัฒนาได้อย่างรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่นั้นก็ยังคงมีการเปรียบเทียบวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับวิศวกรรมแขนงอื่น ยังคงมีการถกเถียงกันว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่แท้จริงคืออะไร และวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมควรเป็นหนึ่งในสาขาวิศวกรรมหรือไม่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ขยายวงกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรมเมอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ในบางครั้งข้อตกลงอาจขึ้นอยู่กับผู้ที่มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ แต่กระนั้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ก็ยังเป็นที่ใฝ่ฝันของวัยรุ่นในการประกอบอาชีพ ในนิตยสาร Money Magazine ได้กล่าวว่า อาชีพในแขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีแนวโน้มอนาคตที่สดใสและในเว็บไซต์ Salary.com ได้กล่าวว่าอัตราเงินเดือนในอาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีอัตราสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2006

Posted in การศึกษา

เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำวิทยาการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ คิดค้น ออกแบบ และประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาดัดแปลงและปรับปรุงเพื่อยกระดับ มาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ให้ดีขึ้น การศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีความถนัดเชิงวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้า เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ด้วยการใช้องค์ความรู้ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และประสบการณ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

การเกิดขึ้นใหม่ของสาขาทางวิศวกรรมนั้น โดยทั่วไปแล้วจะถูกนิยามแบบชั่วคราว ในหลากหลายรูปแบบ หรือนิยามในฐานสาขาย่อยของสาขาที่มีอยู่แล้ว ช่วงว่างของความรู้นี้ เมื่อได้รับความสนใจศึกษามากขึ้น ก็จะได้รับการยกระดับให้เป็นสาขาใหม่ ตัวชี้วัดได้ตัวหนึ่งของการเกิดสาขาใหม่นั้นคือการตั้งสาขาวิชาหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชื่อดัง สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ในแต่ละสาขาที่มีปรากฏนั้น มักจะมีการเหลื่อมล้ำของความรู้ โดยเฉพาะในสาขาที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์นั้นคล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์ที่มีขอบข่ายกว้างขวางจนสามารถแตกแยกย่อยลงมาได้หลายสาขาย่อย และในแต่ละสาขาย่อยต่างก็มองตัวเองในสายงานต่างๆทางวิศวกรรม ถึงแม้ว่าในช่วงแรก วิศวกรจะถูกฝึกศึกษามาในสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่หลังจากผ่านประสบการณ์งานในสายวิศวกรรมมาแล้ว วิศวกรผู้นั้นอาจจะมีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายสาขา เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบสามารถเป็นวิศวกรที่ทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ หรือผู้ประกอบการได้ ซึ่งส่วนที่สนับสนุนที่สำคัญคือ การที่เราได้มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและพัฒนาอยู่เสมอ รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการถ่ายทอดและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น

Posted in การศึกษา Tagged , ,