แนะนำหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังกลายเป็นกระแสหลัก สร้างจุดเปลี่ยนในแวดวงธุรกิจมากมาย ม.เทคโนโลยีมหานคร ในฐานะสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยี มีผลงานสิ่งประดิษฐ์รางวัลชนะเลิศมากมาย โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงตอกย้ำจุดแข็งในด้านนี้ก่อนใคร ด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรวิศวกรรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Engineering)” เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและตลาดงานที่นับวันจะยิ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมปฏิบัติงานได้จริง ในทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้จุดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรียนภาพกว้างแต่เข้าใจในบริบทของการบริหารจัดการ รองรับการทำงานของทุกองค์กร ใหญ่ กลาง เล็ก รวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้เลย

ระบบเศรษฐกิจของสังคมหรือของประเทศล้วนแปรผันตามอัตราการเจริญเติบโตของการดำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายภายในประเทศ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ โดยมีแนวทางที่เกี่ยวข้อง 5 ด้านประกอบด้วย 1.Hard Infrastructure 2.Soft Infrastructure 3.Applications/Services 4.Content/Promotions 5.Khowledge and Society เหล่านี้ ล้วนทำให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิศวกรรมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเป็นศาสตร์ที่ช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก

ด้านรายละเอียดหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไรวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสหวิทยาการทางวิศวกรรมเชิงประยุกต์ที่ต้องการผลิตวิศวกรที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่และเข้าใจหลักการทำธุรกิจควบคู่กัน ผู้ศึกษาทางด้านนี้จะมีองค์ความรู้ในหลายๆ ส่วนบูรณาการเข้าด้วยกันดังนี้ 1.ด้านโทรคมนาคม คือ ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์, ระบบสื่อสารแบบต่างๆ ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย, ระบบสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง 2.ด้านคอมพิวเตอร์ คือ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในแพลตฟอร์มแบบต่างๆ, ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่, ระบบฐานข้อมูล, การพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชันบนแฟลตฟอร์มต่างๆ 3.ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การบริหารโครงการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี, การออกแบบนวัตกรรมสมัยใหม่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล, บริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการบัญชีที่ใช้ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

 

Posted in การศึกษา Tagged

ในการทำงานวิศวกรโยธาต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน

34

วิศวกรโยธาผู้ปฎิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้วางแผนจัดระบบงานและควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจน การติดตั้งการใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสุขาภิบาล ทำการตรวจตรา และทดสอบทำงานวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ ลักษณะของงานที่ทำ วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตลอดจนการติดตั้งการใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกและระบบสาธารณสุข อื่นๆ พิจารณาโครงการและทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง สำรวจและประเมินลักษณะ และความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน้ำเพื่อพิจารณาว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไรบ้าง สำรวจดูพื้นผิวดินและใต้ผิวดินว่าจะมีผลต่อการก่อสร้างอย่างใด และเหมาะสมที่จะรองรับ สิ่งก่อสร้างเพียงใด ปรึกษา หารือในเรื่องโครงการกับผู้ชำนาญงานสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรช่างกล วางแผนผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่างๆ และงานพื้นดินอื่นๆ คำนวณความเค้น ความเครียด จำนวนน้ำ ผลอันเนื่องมาจากความ

แรงของลมและอุณหภูมิ ความลาด และเหตุอื่นๆ เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา เลือกชนิดของเครื่องมือขนย้ายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกล และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้ ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า และใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม สถานที่ทำงานของวิศวกรโยธาจะมีสภาพเหมือนที่ทำงานทั่วไป คือ เป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานสำรวจ ก่อสร้าง หรือซ่อมแซม จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจดูงานนอกสถานที่ในบางครั้ง เนื่องจากต้องควบคุมดูแลงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับงานหรือสถานที่ทำงานที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย ในการทำงาน วิศวกรโยธาจึงต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรโยธาหากทำงานเพิ่มประสบการณ์ และได้รับการอบรมในวิชาที่ เกี่ยวข้อง และมีความสามารถในการบริหาร ก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารโครงการได้สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึง ขั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้

Posted in การศึกษา

อุตสาหกรรมยานยนต์ยุค AEC รุกสร้างบัณฑิตวิศวกรรมผลิตยานยนต์

จากความโดดเด่นของสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นจากองค์กรธุรกิจ และเชื่อมโยงกับธุรกิจหลากหลายด้านด้วยกัน องค์กรธุรกิจเหล่านี้นับเป็นพันธมิตรจำนวนมากที่พร้อมให้การสนับสนุน โดยสถาบันฯ สามารถเชิญผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในองค์กรเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปัน ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนได้ไม่ยาก ทำให้เกิดการผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ สู่สถาบันฯ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีช่องว่างพอสมควรระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับระบบการศึกษา สิ่งที่ต้องทำคือ เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นทฤษฎีเข้าสู่ภาคปฏิบัติที่ได้จากการ Learning by Doing ฉะนั้นความมุ่งหมายและหน้าที่ของสถาบันฯ คือการนำองค์ความรู้ที่สะสมอยู่ในธุรกิจ ต้องนำมาประยุกต์ถ่ายทอด พัฒนาสู่การเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา และเรียนในสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของตลาด ผลิตบุคลากรที่จะมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ต่อไป เหล่านี้คือความได้เปรียบของ Corporate University ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการตัดสินใจเปิดหลักสูตรดังกล่าว นับว่าเหมาะสมกับเวลาที่จะต้องผลิตบุคลากรด้านเฉพาะทางด้านการผลิตยานยนต์ที่จะเอื้อประโยชน์เข้าสู่อุตสาหกรรม ล้อกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่รัฐจะมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ก้าวชั้นสู่อันดับ 5 ของโลก มีเป้าหมายจะผลิตให้ได้ถึง 4 ล้านคัน พร้อมรองรับเออีซี ในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 2 แสนคน คนจึงถือเป็น หนึ่งเฟืองจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อก้าวไปยังจุดหมายนี้ให้ได้

หลักสูตรสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ (Automotive Manufacturing Engineering : AMG) มีจุดแข็งด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Learning โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประสบการณ์การทำงานจริง โดยการสนับสนุนของ CP ALL และบริษัท/สถานประกอบการพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องมากมายที่พร้อมด้วยทั้งด้านคุณภาพและอุปกรณ์ ด้วยการเรียนรู้เชิงผสมผสานระหว่างวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมยานยนต์ เข้าใจถึงโครงสร้างหลักของยานยนต์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน การบำรุงรักษา ฝึกทักษะการวางแผน และบริหารจัดการการผลิตแบบครบวงจร เพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ ให้มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน และสอดคล้องตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีอนาคตที่มั่นคงหลากหลายแนวทางการประกอบอาชีพ ทั้งวิศวกรการผลิตยานยนต์ วิศวกรทดสอบและประกันคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนายานยนต์ ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

Posted in การศึกษา Tagged ,

การศึกษาวิศวกรรมอาหารทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมี รวมถึงวิจัยและพัฒนา ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิตชนิดใหม่ คำนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมี เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ตลอดจนคำนวณและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภัย และการกำจัดของเสีย ทั้งในการผลิต การใช้ การเก็บ การขนส่ง/เคลื่อนย้าย และการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเคมีทั่วไป แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมอาหาร ประมาณ 3 – 4 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอาหาร เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง สามารถผลิตบุคลากรได้เพียงไม่เกินปีละ 20 คน รัฐบาลต้องการให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารของประชาคมโลก จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลทั่วประเทศ วิศวกรอาหารจึงจำเป็นต่อวงการอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมและราคา ตลอดทั้งขนาดที่สอดคล้องกับการผลิตสินค้าต่างๆ ของชุมชน เพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องจักขนาดใหญ่ราคาแพง เช่น เครื่องทอดสูญญากาศ เครื่องกลั่นสุราแช่ขนาดเล็ก เครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตไวน์ เป็นต้น

ผู้ประกอบอาชีพนี้ที่เป็นเพศชายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค แต่ถ้าเป็นเพศหญิงมักพึงพอใจที่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑลมากกว่า ดังนั้น ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้จึงมีโอกาสเลือกที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งได้ เช่น โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่เยือกแข็ง โรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ที่ผลิตไส้กรอก โรงงานผัก ผลไม้อบแห้ง โรงงานขนมปัง คุ้กกี้ และอาหารขบเคี้ยว ตลอดจนโรงงานผลิตภัณฑ์นม และโรงงานเครื่องดื่มต่างๆ

Posted in การศึกษา

ทักษะและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และระบบแม่เหล็กไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ของใช้ในห้องครัวไปจนถึงในยานอวกาศ เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, แผงวงจร และนาโนเทคโนโลยี ถ้าต่อไปโลกของเราเต็มไปด้วยหุ่นยนต์เมื่อใด เมื่อนั้นวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพียงความหวังเดียวของโลกยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไมได้ เช่นเดียวกับการเรียนในวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป คุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาพื้นฐานหลัก จึงทำให้โดยทั่วไปแล้วนักเรียนที่จบจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงสามารถเข้าไปทำงานได้ในทุกยุคทุกสมัยที่แม้มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, ระบบโทรคมนาคม, ตลาด e-commerce และนาโนเทคโนโลยี

ทักษะที่ได้รับ
วิศวกรรมไฟฟ้าจะช่วยคุณให้ได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์มากมายที่จำเป็นต่อโลกของวิศวกรรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆด้วย คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้เฉพาะทาง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานกลุ่ม, การสื่อสาร, การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณจะต้องสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และหาวิธีการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะที่ถูกสอนทั้งทางวิศวกรรมและนอกเหนือ เช่น ไฟแนนซ์, คอมพิวเตอร์และการจัดการ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนักเรียนที่จะเรียนสาขานี้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์, การแก้ไขปัญหาและทักษะทางคอมพิวเตอร์

เส้นทางการทำงาน
ผู้ที่จบวิศวกรรมไฟฟ้านั้น สามารถทำงานได้หลากหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมการออกอากาศ, วิศวกรควบคุมอุปกรณ์, ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายขาย, นักบัญชี รวมไปถึงนักพัฒนาระบบ โดยสายงานหลักของสาขานี้จะเน้นอยู่ที่ สายงานด้านยานยนต์, อวกาศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือสื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิต

นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในสายงานด้านโครงสร้าง, ระบบความปลอดภัยและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆที่ต้องการระบบการทำงานที่ถูกต้องและโครงสร้างที่เหมาะสม เนื่องจากวิศวกรรมเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยส่วนมากจึงมีการเปิดสาขานี้ แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็จำเป็นต้องมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครหรือสนใจนั้นมีห้องทดลองรวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นไว้คอยรองรับหรือไม่ เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างมากในการเรียนสาขานี้

Posted in การศึกษา Tagged